POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ

WWW.HRMRACING.ORG

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.hrmracing.org (dalej jako: „Strona” lub „Serwis Internetowy”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Strony. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Fundacja HRM Racing z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru  Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o pod numerem KRS: 0000570896; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja Fundacji: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres siedziby i adres do korespondencji ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, NIP: 7811913873, REGON: 362235263, adres poczty elektronicznej: info@hrmracing.org, numer telefonu kontaktowego: +48 603 410 933 (opłata zgodna z taryfą operatora) (dalej jako: „HRM Racing”, „Właściciel” lub „Administrator”).

Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Korzystanie ze Strony nie wymaga podawania przez użytkowników swoich danych osobowych, za wyjątkiem chęci skorzystania z formularza dostępnego na stronie – w takim wypadku konieczne jest podanie swoich danych kontaktowych w zakresie określonym w regulaminie korzystania ze Strony, a brak ich podania uniemożliwia wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe Administratora:

Fundacja HRM Racing

ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań

e-mail: info@hrmracing.org

telefon: +48 603 410 933

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

 

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

 

Zakres przetwarzanych danych

 

Newsletter Podstawę przetwarzania danych w tym przypadku stanowi:

1)       artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

Ponadto podstawą prawną przesyłania informacji handlowych, dostarczanych w ramach Newslettera, stanowi Twoja zgoda, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażona w momencie zapisu do Newslettera.

Dane są przechowywane odpowiednio:

1)       przez czas prowadzenia usługi Newslettera lub do momentu wycofania zgody;

2)       przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w celu wykazania, że przekazywanie newslettera odbywało się na podstawie wcześniejszej zgody osoby, której dane dotyczyły

Adres e-mail oraz Imię
Udział w procesie rekrutacyjnym, w szczególności udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy „Dołącz do zespołu” W zależności od celu kontaktu:

2)       artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) lub

3)       artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Dane są przechowywane w zależności od podstawy prawnej – odpowiednio:

1)       przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu przez czas trwania członkostwa w zespole HRM Racing (w przypadku osób przyjętych) lub przez okres roku od dnia zakończenia rekrutacji (w przypadku osób, które nie zostały przyjęte).

2)       przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą

Formularz kontaktowy dla osób zainteresowanych dołączeniem do zespołu HRM Racing – zakres maksymalny: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejscowość, adres email oraz ewentualnie inne dane podane przez osobę, której dane dotyczą w przesłanym przez nią CV.

 

 

 

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej Podstawę przetwarzania danych w tym przypadku stanowi:

1)       artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą),

a także po zakończeniu kontaktu

2)       artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (archiwizacja wymiany korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu, stanowiąca usprawiedliwiony interes administratora danych).

Dane są przechowywane przez okres komunikacji z Fundacją. Po zakończeniu wymiany korespondencji mailowej, dane osobowe mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, celem wykazania przebiegu naszej komunikacji w przyszłości. Nie możemy zatem jednoznacznie określić momentu, kiedy usuniemy Twoje e-maile.

Adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości

ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. firma hostingowa). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe użytkowników Strony mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

PLIKI COOKIES NA STRONIE, DANE EKSPLOATACJNE I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach: (1) realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu takich jak utrzymywania sesji, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań (2) dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka), (3) opracowywania statystyk, za pośrednictwem których można zidentyfikować sposób eksploatacji Strony przez jej użytkowników, co pozwala podnieść poziom satysfakcji z obsługi Strony (user experience design) oraz (4) remarketingu, czyli analizy sposobu zachowania się użytkowników Strony poprzez anonimową analizę ich zachowania (np. z jakich źródeł weszli na Stronę, jakimi treściami byli zainteresowani) celem stworzenia ich profilu i opracowania reklam do ich zainteresowań, podczas odwiedzenia przez nich ze stron internetowych, w których zaimplementowane są narzędzia firmy Google Inc.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony (przykładowo niemożliwym może okazać zapamiętanie wyboru języka Strony).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę i jej Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych w usłudze Google Analytics można znaleźć pod poniższym linkiem. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Na naszej Stronie umieszczone są również linki do innych stron internetowych. Strony te nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Poprzez kliknięcie w link, nastąpi przeniesienie użytkownika na odrębną stronę internetową. Administrator nie ma żadnego wpływu na treści, które się tam znajdują, a także nie odpowiada za działania lub zaniechania administratorów tych stron.

 

Partnerzy